Ochrana údajů

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Obsah:

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.
2. Rozsah zpracování osobních údajů.
3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
7. Uplatnění práv subjektu údajů.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých klientů a zájemců o prodej, koupi či pronájem nemovitostí pro účely sjednání a uzavření příslušných smluv a plnění závazků z těchto smluvních vztahů, jakožto i dodržování souvisejících zákonných povinností. Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné sjednání smluvního vztahu, plnění závazků z uzavřených smluv, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti.

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
 
a) identifikační údaje
•   jméno a příjmení
•   adresa bydliště/sídla
•   rodné číslo/IČO
•   podpis
 
b) kontaktní údaje
•   adresa elektronické pošty
•   telefonní číslo

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a) pro účely sjednání příslušné smlouvy a poskytnutí smluvního plnění:
•   jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů klientů, kteří mají zájem o zprostředkování prodeje, nákupu či pronájmu nemovitosti třetí osobě, a dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemců, kteří mají zájem o uzavření takového smluvního vztahu.
 
b) pro účely plnění zákonných povinností společnosti:
•   společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon.
 
c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti:
•   zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnosti
 
Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:
 
Společnost nezpracovává osobní údaje na základě udělení souhlasu, ale pouze z titulu výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje klientů společnosti a zájemců o uzavření příslušného smluvního vztahu jsou zpracovávány po dobu, po kterou společnost těmto osobám poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu.
Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých souvisejících závazků uchovává společnost osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a dále také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.
 
Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:
 
•   Externí účetní
•   Právní zástupce
•   IT technik
 
Společnost nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem a rovněž nevyužívá profilování.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů.

a) Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů a možnosti jejich uplatnění.
 
b) Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo subjektu údajů na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány.
 
Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c) Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají.

Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti.

d) Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo subjektu údajů, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

e) Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f) Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci, které subjekt údajů poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

g) Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

h) Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.  
Právo subjektu údajů na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno.

7. Uplatnění práv subjektů údajů

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: obchod@azavax.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti.

Žádosti subjektů údajů je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost subjekt údajů včas informuje.

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 25. 5. 2018.

Masivní inzerce Exportujeme na